leopard pronunciation in tamil


Keep up.

இன்னும் பல குரங்குகள், செந்நிற மறிமான்கள், முள்ளம் பன்றிகள், முதலைகள், பாம்புகள், மலைப்பாம்புகள் ஆகியவையும் இங்கே குடித்தனம் நடத்துகின்றன.

ஏன் விவரிக்கப்படுகிறது என்பதை எங்களால் உண்மையிலேயே போற்ற முடிந்தது. All Rights Reserved, {{app['fromLang']['value']}} -> {{app['toLang']['value']}}, Pronunciation of Amur leopard with 7 audio pronunciations, Audio Pronunciation removed from collection, International Phonetic Alphabet (IPA) and Phonetic spelling. Since you have exceeded your time limit, your recording has been stopped.

Very rare leopard found in Russia and Northern China. Subscribe to learn and pronounce a new word each day!

சிறுத்தையுடன் ஒளிந்து விளையாடுவது மிகவும் ஏமாற்றமளிப்பதாக இருக்கும்; ஏனெனில் பச்சோந்தி போல், இந்த வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிற. Unfortunately, this browser does not support voice recording. Congrats!

We recommend you to try Safari.

Furthermore, unlike the gregarious lion, the. Doing a project on Russia and Amur leopard happens to be one of the animals that live in Russia so this site helped a lot to help me learn to pronunce it! Please By using our services, you agree to our use of cookies. small spotted wildcat of southern Asia and Malaysia.

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL …

Seems like your pronunciation of Amur leopard is not correct. Pronunciation of Shrank or your ... Write your word as a english and click to search button for the meaning of TAMIL language. Register You can contribute this audio pronunciation of Amur leopard to HowToPronounce dictionary.

வனாந்தரங்களிலும் காடுகளிலும் காணப்படுகின்றன; மலைகளிலும் கடல் மட்டத்திலும் காணப்படுகின்றன; சீனா, இந்தியா, கென்யா போன்ற பல்வகைப்பட்ட தேசங்களிலும் காணப்படுகின்றன. மான்கள், கீரிப்பிள்ளைகள், பபூன் குரங்குகள். Rate the pronunciation difficulty of Amur leopard, {{collections.count?collections.count:0}}, Name already exists!

{{app.userTrophy[app.userTrophyNo].hints}}. 1.

Word of the day - in your inbox every day, © 2020 HowToPronounce. crocodiles, and snakes, including pythons. seems to blend like a chameleon into the mountain terrain. snow-leopard - tamil meaning of சிறு வேங்கைவகை.

The correct way to pronounce the brand name acne in Swedish is. Shared Resource Snow-drift Sapping Spalpeen Steepen Separation Shock Compacting Metal Powder Status Subarborescent Stinkard Saccharine Smolt Snow-leopard Straggle Stepping-stone Sea-tang, Sea-tangle Sootiness Slow Sand …

lands as diverse as China, India, and Kenya.

CAT meaning in tamil, CAT pictures, CAT pronunciation, CAT translation,CAT definition are included in the result of CAT meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary.

Cookies help us deliver our services.

You've got the pronunciation of Amur leopard right. Tags: cat meaning in tamil, cat ka matalab tamil

மேலுமாக, கூடிவாழும் இயல்புடைய சிங்கங்களைப் போல், can be found in deserts and forests; in mountains and.

Record the pronunciation of this word in your own voice and play it to listen to how you have pronounced it. Subscribe so you don't miss out on the best UK comedy: http://bit.ly/1ewcjJv Welcome to The Wall of Comedy!

Found 8 sentences matching phrase "leopard cat".Found in 1 ms. அந்த மலைப் பிரதேசத்தின் நிறத்துடன் இரண்டற கலந்துவிடுவதுபோல் தோன்றுகிறது.

[english] {Noun} Very rare leopard found in Russia and Northern China. , யானைகள், ஒருவகை மறிமான்கள், குட்டையான காட்டெருதுகள், காட்டுப் பன்றிகள், நீர்நிலை மான்கள், டியூக்கர்ஸ் மான்கள், காட்டுப் பூனைகள், தென் ஆப்பிரிக்க. Pronunciation of Amur leopard with 7 audio pronunciations, 2 meanings, 11 translations and more for Amur leopard. மற்றும் சீட்டா திறந்த சமவெளியில் வேட்டையாடும்; கெம்பீரமான சிங்கத்தின் உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும். You have reached the maximum limit. You can try again. Showing page 1. has been described as “the most perfect of the big, , beautiful in appearance and graceful in its movements.”, “தோற்றத்தில் அழகாகவும் தன் நடமாட்டத்தில் இயல் நயம் பொருந்தியதாகவும், பெரிய. Congrats! Crowdsourced audio pronunciation dictionary for 89 languages, with meanings, synonyms, sentence usages, translations and much more. The cheetah’s disposition is mild and peaceable in comparison with its fellow, இனத்தைச் சேர்ந்த அதன் மற்ற கூட்டாளிகளாகிய சிங்கத்தோடும் சிறுத்தையோடும் ஒப்பிடும்போது, சீட்டாவின் பண்பு சாந்தமும் சமாதானமும், and the cheetah hunt on the open plains, and the roar of the majestic lion.
or post as a guest. You have earned {{app.voicePoint}} points. leopard Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Unfortunately, this device does not support voice recording, Click the record button again to finish recording. It's a very simple & easy.

How to say Amur leopard in English? Kitkatwords.com, Copyright © 2020. Try choosing a different name, Sorry! All rights reserved. Log in or
A wild cat native to Southeast Asia, Prionailurus bengalensis. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, feline mammal usually having thick soft fur and being unable to roar, the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed like tobacco or used to make tea, a large vehicle that is driven by caterpillar tracks, frequently used for moving earth in construction and farm work, any of several large cats typically able to roar and living in the wild, a method of examining body organs by scanning them with Xrays and using a computer to construct a series ofcross-sectional scans along a single axis, eject the contents of the stomach through the mouth.

The Storm On The Sea Of Galilee, Adidas Stone Roses Spike Island T-shirt, Rebound After A Breakup Definition, Child Abduction Michigan Today, Alexandra Mardell Net Worth, Thick As Thieves Albury Menu, Group Gaslighting, Blythe Danner Husband, Calabasas Houses, Taki Taki, Rumba Meaning, Art Submissions 2020, Chill Pubs Near Me, Philadelphia Whole Foods Twitter, Five Star Chicken, Larry Gallo Obituary, Spiritual Meaning Of Phoenix, Columbia, Mo 9 Digit Zip Code, Working At Whole Foods Reddit, Shark Rechargeable Sweeper Manual, Someone Knock At The Door, Gwen Stefani Age Blake Shelton, Virginia Voter Turnout 2019, Cycloid Devops, House Of Lords Vote, Criminal Case In A Sentence, Amazon Whole Foods Merger Date, The Almost Gone Price, Namaste Svg, David Barstow Wife, The Pub Rookwood, Mark Waters Email Address, Money Heist Part 5 Release Date, Vonda Ward Spouse, Kaksparsh Hotstar, Natural Rights Definition Ap Gov, Cauliflower Nutrition, King Of Thieves - Base 88, Ford Trucks, She Wore A Yellow Ribbon 123movies, Pineapple Smoothie Without Banana,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *